Rozmiar czcionki
Kontrast
Komunikaty Dyrektora

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

KLASY 1-3

W przypadku uczniów klas 1-3 od 22 marca br. do 11 kwietnia br. pracujemy wg następujących zasad:

• Lekcje języka angielskiego, wychowania fizycznego (zajęcia na basenie dla klas 3 zostają zawieszone), religii i etyki odbywają się w formie zdalnej w godzinach wynikających z obowiązującego planu lekcji, zostają jednak skrócone do max. 30 minut, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel powinien rozpoczynać spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zostaje usunięta z planu. Wychowawcy klas 1-3 prześlą Państwu tygodniowe rozkłady zajęć.

• Zajęcia prowadzone przez wychowawcę klasy realizowane są w formie zdalnej (z wykorzystaniem MS Teams), ich łączny czas trwania w ciągu dnia nie powinien przekraczać 90 minut (w przypadku ucznia), frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Wychowawca planuje zajęcia z uwzględnieniem obowiązującego planu lekcji i możliwości psychofizycznych uczniów. Każdorazowo wszystkie lekcje planowane są przez nauczyciela w kalendarzu (na cały tydzień) i to nauczyciel rozpoczyna spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zostaje usunięta z planu.

ZAJĘCIA PPP

Wszystkie zajęcia wynikające z opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kreatywność, których realizacja jest możliwa z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, są prowadzone na takich samych zasadach, jak zajęcia lekcyjne wg dotychczasowego harmonogramu.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Zajęcia prowadzone indywidualnie w domu dziecka (na podstawie opinii PPP) są realizowane wg dotychczasowych zasad (do 15 kwietnia br.)

ŚWIETLICA

Zgodnie z treścią rozporządzenia: „W okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1a ust. 1 pkt 1 i § 2b ust. 1 pkt 2, szkoła podstawowa […] jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej […]. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.” W związku z powyższym dla dzieci rodziców, którzy wykonują działalność leczniczą oraz osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będzie dostępna opieka świetlicowa w godz. 6:30 – 16:30. W razie występowania takiego przypadku proszę o przesłanie wniosku o objęcie dziecka opieką świetlicową na adres sekretariat@spoko.edu.pl z zaznaczeniem dni oraz godzin, w których dziecko przebywać będzie pod opieką szkoły. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa wystarczy przesłać wniosek w formie skanu, a w przypadku braku takiej możliwości będziemy respektować również formę mailową.

KLASY 4-8

W przypadku uczniów klas 4-8 nic się nie zmienia, funkcjonujemy zgodnie z obowiązującymi zasadami: Wszystkie zajęcia dydaktyczne w klasach 4-8 odbywają się od dnia 26 października br. w formie zdalnej, w terminach zgodnych z obowiązującym planem lekcji, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel powinien rozpoczynać spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zostaje usunięta z planu. Nauczanie zdalne nie jest tożsame z tradycyjną formą stacjonarną, dlatego w trosce o zdrowie uczniów kontakt z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość nie powinien obejmować pełnej jednostki lekcyjnej. Nauczyciele planują zajęcia w taki sposób, by uczniowie nie musieli spędzać zbyt wiele czasu przed ekranem monitora, jednocześnie jednak by mieli możliwość realizacji podstawy programowej przy maksymalnym wsparciu ze strony nauczyciela. Rekomenduję, by pojedyncza jednostka lekcyjna nie przekraczała 30 minut pracy zdalnej przy komputerze (w przypadku ucznia). Pozostały czas można przeznaczyć na wydłużenie przerwy międzylekcyjnej, samodzielną pracę uczniów, indywidualny zdalny kontakt z uczniem zgłaszającym taką potrzebę lub gdy nauczyciel sam stwierdzi, że zachodzi taka konieczność.

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

W obecnej sytuacji zalecam kontakt zdalny indywidualnie z nauczycielem, jednak w razie potrzeby istnieje możliwość spotkania na terenie szkoły. W sprawie konsultacji z nauczycielami przedmiotów proszę kontaktować się bezpośrednio z konkretnymi nauczycielami w celu uzgodnienia terminu i formy.

BIBLIOTEKA

Możliwośc wypożyczania (i oddawania :-)) książek możliwa jest nadal na dotychczasowych zasadach.

 

Wszystkim Państwu, zarówno Nauczycielom, jak i Rodzicom dziękuję za zrozumienie trudnej sytuacji i podejmowane starania, by uczniowie czuli się bezpiecznie, mogli kontynuować naukę w jak najbardziej sprzyjających warunkach. Jednocześnie apeluję o bezwzględne przestrzeganie przyjętych w szkole rozwiązań, zasad bezpieczeństwa i litery prawa oświatowego.

Drodzy Uczniowie – wiemy, że jest Wam trudno, ciężko i jesteście zmęczeni tą sytuacją. Pedagog i psycholog szkolny (pani Daniela Jasińska i pani Stefania Giełżyńska) są niezmiennie do Waszej dyspozycji – preferowany kontakt w pierwszej kolejności: zdalny (przez Teams), jednak w razie potrzeby spotkanie w szkole będzie również możliwe. Pamiętajcie, że to nie oceny są w życiu najważniejsze! Jeśli osobiście mogę Was jakoś wesprzeć, nie wahajcie się i śmiało piszcie.

Trzymamy za Was kciuki!

Wojciech Szulc

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl