Rozmiar czcionki
Kontrast
Monitoring szkolny - procedura

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZALASEWIE

Klasa Godzina Sala
8a [6]

8:00

gimnastyczna

8b [1]
3a [001]

10:00

gimnastyczna

3b [005]
3c [11]
1a 8:30 10
1b 8:30 006
1c 8:30 001
1d 8:30 003
1e 8:30 11
2a 11:30 10
2b 11:30 006
2c 11:30 003
2d 11:30 004
2e 11:30 002
4a 9:00 12
4b 9:00 A2
4c 9:00 6
5a 10:00 3
5b 7:00 4
5c 9:00 14
6a 9:00 A1
6b 9:00 13
6c 9:00 5
7a 10:00 8
7b 10:00 7

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie

I podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

 

II Celem monitoringu jest:

1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki,

2. ochrona mienia na terenie placówki,

3. ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,

4. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce i jej otoczeniu,

5. ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych,

6. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.

2. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.

3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:

3.1. zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników placówki,

3.2. niszczenia mienia placówki,

3.3. niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw, boiska oraz parkingu,

3.4. przywłaszczania,

3.5. konfliktowych, np. bójek,

3.6. podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.

4. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji za pomocą rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres 1 miesiąca od daty nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

5. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym.

6. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora placówki i w terminie ustalonym przez dyrektora placówki lub wychowawcę/nauczyciela.

7. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w placówce.

8. Nagrania mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

 

IIIA. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.

2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.

3. Protokół przekazania przechowywany jest w sekretariacie przez okres jednego roku.

4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.

5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.

6. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.

7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

 

IV Dodatkowe warunki stosowania monitoringu wizyjnego:

1. Dyrektor placówki uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym placówkę oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

2. Monitoring, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być stosowany w miejscach w placówce takich jak:

2.1. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

2.2. pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno- pedagogiczna,

2.3. pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników,

2.4. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnia i przebieralnia.

3. Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 2.1.-2.4. jedynie w przypadkach, gdy stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.

4. W przypadkach określonych w ust. 3 zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

5. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.

6. Dyrektor placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.

 

V Przepisy końcowe:

1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma administrator systemu monitorującego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.

3. Procedura może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.

4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl