Komunikaty Dyrektora

Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice!

W związku z decyzją o powrocie klas edukacji wczesnoszkolnej, chciałbym zapewnić, że niezmiennie dokładamy wszelkich starań, by pobyt w szkole był dla wszystkich bezpieczny, a warunki nauki i pracy spokojne i w miarę możliwości jak najbardziej komfortowe. W związku z panującą sytuacją musieliśmy wdrożyć szereg obostrzeń w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz realizacji wytycznych MEiN, MZ i GIS, o czym informowałem we wcześniejszych komunikatach. W mocy pozostają przyjęte wcześniej procedury bezpieczeństwa dostępne na stronie szkolnej (w zakładce POBIERZ - RODZICE). Dla Państwa wygody zamieściliśmy tam również wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych, o przestrzeganie których apeluję w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich. Jesteśmy przygotowani pod kątem higieny i bieżącej dezynfekcji, zmodyfikowany został grafik dyżurów pracowników obsługi w celu zagwarantowania stałego monitorowania czystości placówki podczas pobytu dzieci w szkole. Jednak tylko jeśli wszyscy podejdziemy odpowiedzialnie do wprowadzonych zasad, uda nam się zagwarantować dzieciom, by mogły cieszyć się nauką i skupić się na tym, co ważne zamiast na widmie potencjalnych zagrożeń.

ORGANIZACJA NAUKI:

Klasy 1- 3

Nauka w klasach edukacji wczesnoszkolnej od 18 stycznia 2021 roku odbywać się będzie w formie stacjonarnej zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nadal nie będą odbywały się zajęcia na basenie (klasy III), zamiast nich uczniowie będą realizowali lekcje wychowania fizycznego na terenie szkoły, przy czym nauczyciele zrezygnują z ćwiczeń i gier kontaktowych, podczas realizacji których nie jest możliwe zachowanie dystansu. Przerwy lekcyjne uczniowie będą spędzać w ramach własnych klas, by uniknąć kontaktu z innymi klasami, ich częstotliwość i czas trwania w zależności od potrzeb będą modyfikowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Wycieczki i wyjścia grupowe do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą uniemożliwiającą zachowanie dystansu są zawieszone do odwołania. Wszystkie zajęcia dodatkowe wynikające z opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku uczniów klas I – III odbywać się będą na terenie szkoły wg harmonogramu ustalonego indywidualne z odpowiednimi uczniami/rodzicami. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym wg zasad obowiązujących od 9 listopada 2020 r. Po skończonych lekcjach uczniowie będą wypuszczani ze szkoły osobnymi wyjściami zgodnie z załączonym planem (POBIERZ – z uwagi na bezpieczeństwo uczniów hasło do pliku zostanie przesłane Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego). Pozwoli nam to uniknąć nadmiernych zgromadzeń osób odbierających dzieci w jednym miejscu. Plan nie obejmuje uczniów, którzy muszą pozostać w świetlicy szkolnej - w takiej sytuacji rodzic/prawny opiekun zgłasza się po dziecko przy wejściu nr 1. Obiady proszę zamawiać zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, będą dostarczane uczniom do sal przez pracowników obsługi. Biblioteka dostępna będzie dla uczniów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00. Świetlica szkolna funkcjonować będzie w godzinach 6:30 – 16:30, z uwagi jednak na fakt, iż jest to miejsce styczności uczniów z różnych klas, bardzo proszę o rozważenie zasadności przebywania dzieci w świetlicy.

Klasy 4 – 8

Realizujemy przyjęte wcześniej rozwiązania, tj.: Wszystkie zajęcia dydaktyczne w klasach 4-8 odbywają się od dnia 26 października br. w formie zdalnej, w terminach zgodnych z obowiązującym planem lekcji, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams w przypadku uczniów, dziennik elektroniczny w przypadku rodziców. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel rozpoczyna spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zostaje usunięta z planu.

Nauczanie zdalne nie jest tożsame z tradycyjną formą stacjonarną, dlatego w trosce o zdrowie uczniów kontakt z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość nie powinien obejmować pełnej jednostki lekcyjnej. Staramy się dbać o takie planowanie zajęć, by uczniowie nie musieli spędzać zbyt wiele czasu przed ekranem monitora, jednocześnie jednak by mieli możliwość realizacji podstawy programowej przy maksymalnym wsparciu ze strony nauczyciela. Czas pracy uczniów przy komputerze w przypadku jednej jednostki lekcyjnej nie powinien przekraczać 30 minut. Pozostałe 15 minut proponujemy przeznaczyć na wydłużenie przerwy międzylekcyjnej, pracę samodzielną ucznia lub indywidualne konsultacje z nauczycielem, jeśli jest taka potrzeba.

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie, starania, jak również wsparcie. Pracujemy dalej w trudnych dla wszystkich warunkach, wzajemnie borykamy się z wieloma problemami wynikającymi z obecnej sytuacji, dlatego pamiętajcie, że to nie oceny są najważniejsze w życiu, a to, czego się nauczycie i Wasze zdrowie. Pedagog i psycholog szkolny są niezmiennie do Waszej dyspozycji – preferowany kontakt w pierwszej kolejności: zdalny, jednak w razie potrzeby spotkanie w szkole będzie również możliwe. W przypadku potrzeby konsultacji z nauczycielami proszę, byście zwracali się bezpośrednio do konkretnych nauczycieli celem umówienia konsultacji. We wszystkich sprawach dydaktyczno-wychowawczych jesteśmy do Waszej dyspozycji. Trzymamy za Was kciuki!

Wojciech Szulc

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl