Komunikaty Dyrektora

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie apeluję o bezwzględne stosowanie się do przyjętych w szkole procedur bezpieczeństwa, zwłaszcza częstą dezynfekcję rąk oraz zakrywanie ust i nosa podczas przerw międzylekcyjnych. W czasie lekcji nie ma obowiązku przebywania w sali z zakrytymi ustami i nosem, jednak stosowanie tego środka zapobiegawczego jest wysoce zalecane. Szanowni Rodzice - proszę nie posyłać do szkoły dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi. Zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze. Proszę o odpowiedzialność i dyscyplinę w tej wyjątkowej sytuacji.

Dziękuję,

Wojciech Szulc

komputronikW naszej szkole zawsze staramy się inspirować, poszerzać możliwości oraz wspierać rozwój uczniów, stosując innowacyjne metody i techniki pracy. Dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją Komputronik i udziale w charytatywnym programie wspierania dzieci, uzyskaliśmy pomoc w postaci wysokiej jakości tabletów. Poparcie Fundacji dla naszego programu kształtowania u najmłodszych uczniów doświadczeń cyfrowych, umiejętności rozwiązywania problemów, pozwoli nam rozpocząć naukę programowania opartym na Lego WeDo 2.0. Oprócz kompetencji technicznych i umiejętności logicznego myślenia, dzieci w czasie zajęć będą miały możliwość kształtowania umiejętności miękkich poprzez współpracę i współdziałanie w drodze dochodzenia do rozwiązania. Bardzo nas cieszy taki zakres współpracy, gdyż jest to dla nas informacja, że organizacje pożytku publicznego wspierają działaność szkół w innowacyjnych metodach pracy z dziećmi. Dziękujemy Fundacji Komputronik i mamy nadzieję na dalszą synergię!

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

Decyzją rady pedagogicznej (Uchwała nr 2/2020/2021 z dnia 16 września 2020 r.) wprowadzone zostały zmiany dotyczące sposobów oceniania postępów w nauce. Wszystkie dotychczasowe zapisy statutowe pozostają w mocy, jednak w wyniku nowelizacji nauczyciel wspólnie z zespołem klasowym ma możliwość stosowania oceniania kształtującego w miejsce tradycyjnej skali punktowej zgodnie z koncepcją rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. Wzięliśmy pod uwagę obawy części rodziców wyrażone podczas posiedzenia rady rodziców w dniu 10 września br., dlatego nauczyciele posiadają autonomię decyzyjną w kwestii stosowania najbardziej efektywnych i motywujących metod pracy i oceniania w przypadku konkretnych przedmiotów i zespołów klasowych. Poniżej zamieszczam treść dodanych zapisów:

 

§ 103 Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie

9. Począwszy od roku 2020/2021 w klasach czwartych, a w latach kolejnych w oddziałach odpowiednio wyższych, tj. od roku 2021/2022 w klasach czwartych i piątych, od roku 2022/2023 w klasach czwartych, piątych i szóstych, od roku 2023/2024 w klasach czwartych, piątych, szóstych i siódmych, od roku 2024/2025 w klasach czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych dopuszcza się możliwość stosowania oceniania kształtującego w ocenianiu bieżącym, będących kontynuacją i rozszerzeniem zasad opisanych w § 99 – 102 przy czym:

1) ocena kształtująca nie zawiera oceny wyrażonej cyfrą:

2) komentarz zawiera analizę stopnia wykonanych zadań oraz wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może on podnieść swoje osiągnięcia edukacyjne;

3) nauczyciel ma obowiązek stosować w komentarzu zasadę pierwszeństwa zalet;

4) nauczyciel powinien założyć, że każdy uczeń na miarę swoich możliwości intelektualnych oraz charakterologicznych robi wszystko, aby odnieść sukces szkolny;

5) w przypadku pisemnych form sprawdzania postępów ucznia komentarz udzielany jest na piśmie, a za odpowiedź ustną – ustnie;

6) każdorazowo komentarz pisemny nauczyciela odnotowany powinien być w dzienniku lekcyjnym w postaci oznaczenia IZ – „informacja zwrotna” oraz przekazany uczniowi/rodzicowi/prawnemu opiekunowi ucznia na zasadach określanych indywidualnie przez nauczyciela;

7) nauczyciel decyduje o częstotliwości i formach sprawdzania postępów ucznia; nie mają w tym przypadku zastosowania p. 2 i 6 § 104;

8) nauczyciel decyduje, czy w procesie oceniania stosuje zasady oceniania kształtującego, ocenianie wg skali punktowej czy rozwiązanie hybrydowe;

9) półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne nauczyciel wystawia wg skali punktowej.

 

Uczniowie obecnych klas czwartych są już przyzwyczajeni do takiej formy monitorowania postępów, ponieważ pracowali metodami kształtującymi w latach poprzednich. Z tego względu zmiany wprowadzamy na drodze ewolucyjnej wg założenia wieloletniego, umożliwiającego wykształcenie odpowiednich przyzwyczajeń, nawyków i motywacji wewnętrznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Ufam, że dzięki takiemu rozwiązaniu zminimalizujemy stres szkolny, a strach o ocenę zastąpimy troską o opanowanie materiału i radością z nauki. Nie pozostawiamy również bez uwagi uczniów klas starszych, wychowanych wg punktowej skali oceniania. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego każda ocena winna być wsparta komentarzem nauczyciela a procesy dydaktyczne mogą (jest to wskazane) być prowadzone metodami kształtującymi. Znowelizowany statut zostanie zamieszczony na naszej stronie w poniedziałek.

Wojciech Szulc

Szanowni Państwo,

Planowany wcześniej na dzień 13 marca br., przeniesiony następnie na 18 września br. Dzień Bezpieczeństwa przeprowadzimy w terminie: 22 września 2020 r. Zmiana podyktowana jest dostępnością trenera oraz faktem, iż może zachodzić konieczność zapewnienia przez niektórych Rodziców opieki dzieciom, dlatego chcemy dać Państwu więcej czasu na ewentualną jej organizację. Tego dnia nie odbywają się lekcje i nie funkcjonuje świetlica szkolna, zgodnie z terminarzem jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, uczniowie przychodzą do szkoły wg zmienionego harmonogramu (dostępny TUTAJ) i odbywają zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie z zamieszczonym poniżej scenariuszem. Z uwagi na konieczność zagwarantowania środków bezpieczeństwa w związku z panującą sytuacją za zgodą Rady Rodziców podjąłem decyzję o rezygnacji ze zbiorowej ewakuacji szkoły na teren SP2 w Zalasewie w module V. Ze względów logistycznych (mniejsza ilość sal lekcyjnych aniżeli oddziałów) przedsięwzięcie musimy przeprowadzić z podziałem na dwie tury. Całość będzie odbywać się pod nadzorem pana Krzysztofa Danielewicza (dr, płk. rez., ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, specjalizujący się w Afryce i Azji, autor prelekcji, procedur i szkoleń z zakresu postępowania w przypadku ataku terrorystycznego, były żołnierz zawodowy, uczestnik misji w Afganistanie w 2007, 2008, 2012 r. oraz w Mali w latach 2013–2014.). Udział uczniów w Dniu Bezpieczeństwa jest dobrowolny.

 

Scenariusz ćwiczeń SP 1 Zalasewo – 22.09.2020

• Każda grupa po przejściu teoretycznego szkolenia danej procedury, przystępuje do jej praktycznego treningu, zgodnie z ustalonym scenariuszem i układem czasowym

• Teoretycznie i praktycznie procedura jest trenowana przez nauczyciela/wychowawcę klasy pod nadzorem trenera

 

UKŁAD SZKOLENIA I TURA

• 08.00-08.30 – zapoznanie z układem i treścią ćwiczeń, podanie warunków bezpieczeństwa, omówienie procedury nr I - ewakuacja w trakcie lekcji do miejsca zbiórki na boisku

• 08.30-09.00 – ćwiczenie praktyczne - ewakuacji w trakcie lekcji po usłyszeniu sygnału alarmowego

• 09.00-09.20 – omówienie procedury nr II – ewakuacja w trakcie przerwy

• 09.20-09.40 - ćwiczenie praktyczne - ewakuacji w trakcie przerwy po usłyszeniu sygnału alarmowego

• 09.40-10.00– omówienie procedury nr III – Azyl w trakcie lekcji

• 10.00-10.20 – ćwiczenie praktyczne - Azyl w trakcie lekcji po usłyszeniu sygnału alarmowego

• 10.20-10.40 - omówienie procedury nr IV – Azyl w trakcie przerwy

• 10.40-11.00 – ćwiczenie praktyczne - Azyl w trakcie przerwy po usłyszeniu sygnału alarmowego

• 11.00-11.10 - omówienie procedury nr V– ewakuacja związana z wybuchem ładunku oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym

• 11.10-11.30 - ćwiczenie praktyczne – symulacja ewakuacji związanej z wybuchem ładunku do docelowego miejsca ewakuacji (ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników nie przechodzimy do SP2 w Zalasewie)

II TURA

• 12.00-12.30 – zapoznanie z układem i treścią ćwiczeń, podanie warunków bezpieczeństwa, omówienie procedury nr I - ewakuacja w trakcie lekcji do miejsca zbiórki na boisku

• 12.30-13.00 – ćwiczenie praktyczne - ewakuacji w trakcie lekcji po usłyszeniu sygnału alarmowego

• 13.00-13.20 – omówienie procedury nr II – ewakuacja w trakcie przerwy

• 13.20-13.40 - ćwiczenie praktyczne - ewakuacji w trakcie przerwy po usłyszeniu sygnału alarmowego

• 13.40-14.00 – omówienie procedury nr III – Azyl w trakcie lekcji

• 14.00-14.20 – ćwiczenie praktyczne - Azyl w trakcie lekcji po usłyszeniu sygnału alarmowego

• 14.20-14.40 - omówienie procedury nr IV – Azyl w trakcie przerwy

• 14.40-15.00 – ćwiczenie praktyczne - Azyl w trakcie przerwy po usłyszeniu sygnału alarmowego

• 15.00-15.10 - omówienie procedury nr V– ewakuacja związana z wybuchem ładunku oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym

• 15.10-15.30 - ćwiczenie praktyczne – symulacja ewakuacji związanej z wybuchem ładunku do docelowego miejsca ewakuacji (ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników nie przechodzimy do SP2 w Zalasewie)

 

Uprzejmie proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniej odzieży na wypadek kapryśnej pogody oraz posiłku; ze względów organizacyjno-logistycznych we wtorek 22.09.2020 r. nie będzie możliwości grupowego spożywania obiadów w salach.

Dziękuję za zrozumienie i wspołpracę,

Wojciech Szulc

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Rozpoczynając nowy rok szkolny, chciałbym zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, by pobyt w szkole była dla wszystkich bezpieczny, a warunki nauki i pracy spokojne i w miarę możliwości jak najbardziej komfortowe. W związku z panującą sytuacją musieliśmy wdrożyć szereg obostrzeń w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz realizacji wytycznych MEN, MZ i GIS. Proszę zapoznać się z procedurami oraz innymi informacjami zamieszczonymi na stronie szkolnej (w zakładce POBIERZ - RODZICE). Dla Państwa wygody zostaną również udostępnione za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Jesteśmy przygotowani pod kątem higieny i bieżącej dezynfekcji, zmodyfikowany został grafik dyżurów pracowników obsługi w celu zagwarantowania stałego monitorowania czystości placówki podczas pobytu dzieci w szkole. Jednak tylko jeśli wszyscy podejdziemy odpowiedzialnie do wprowadzonych zasad, uda nam się zagwarantować dzieciom, by mogły cieszyć się nauką i skupić się na tym, co ważne zamiast na widmie potencjalnych zagrożeń.

Poniżej kilka najważniejszych informacji:

1. Wszystkich nas bezwzględnie obowiązują wytyczne MEN, MZ i GIS w zakresie zachowania środków bezpieczeństwa, higieny i dystansu społecznego.

2. Pobyt w szkole osób trzecich ograniczamy do niezbędnego minimum; osoby przyprowadzające/odbierające uczniów pozostają w przedsionku przy portierni.

3. Z uwagi na fakt, iż wyprawka uczniów edukacji wczesnoszkolnej jest dość obszerna, proszę, by zamiast uczniów, dostarczyli ją wychowawcom klas rodzice podczas pierwszego zebrania (terminy zebrań zostały udostępnione w gablocie przy wejściu głównym oraz w zakładce POBIERZ - RODZICE).

4. Plan lekcji został zmodyfikowany, aby w miarę możliwości uczniowie nie musieli zmieniać w ciągu dnia sali, w której prowadzone są zajęcia. Z uwagi na większą ilość oddziałów niż sal lekcyjnych oraz w trosce o efektywność procesu dydaktycznego nie było to możliwe w 100%.

5. Dopóki warunki atmosferyczne będą sprzyjające, większość przerw uczniowie spędzać będą na dziedzińcu szkolnym. Dlatego oddziały klas 4- 8 odzież wierzchnią będą w tym okresie przechowywać w salach, w których przebywają, jak to zostało opisane w punkcie 1. „Procedury korzystania z szatni”.

6. Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej na przerwy wychodzić będą rotacyjnie w godzinach ustalanych indywidualnie przez wychowawców w zależności od potrzeb.

7. Ciepłe posiłki będą wydawane w godz. 11:00 – 14:30, przy czym uczniowie edukacji wczesnoszkolnej spożywać będą je w salach lekcyjnych. Posiłki dostarczać będzie do sal wyznaczony pracownik szkoły. Sklepik funkcjonować będzie w godz. 8:00 – 11:00.

8. Toalety na piętrze w skrzydle południowym (przy świetlicy) zostały dedykowane do wyłącznego użytku przez klasy edukacji wczesnoszkolnej.

9. Inauguracja roku szkolnego zostanie przeprowadzona w obrębie klas, tj. w formie spotkania z wychowawcą. Wyjątkiem są oddziały klas pierwszych, które spotkają się z dyrekcją w sali gimnastycznej, a następnie przejdą do sal lekcyjnych.

10. Do końca września zawieszony jest (decyzją organu prowadzącego) wynajem sal; nie będą w tym czasie odbywały się na terenie szkoły żadne zajęcia komercyjne prowadzone przez podmioty zewnętrzne.

11. Rezygnujemy (do odwołania) z wycieczek szkolnych i uroczystości gromadzących całą społeczność.

12. Proszę o minimalizację pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

13. Planowany wcześniej na 13 marca „Dzień bezpieczeństwa” został pierwotnie przeniesiony na 18 września. W przypadku realizacji przedsięwzięcia zrezygnujemy jednak z symulacji zbiorowej ewakuacji szkoły na teren SP2 w Zalasewie. W tej sprawie będę Państwa informował na bieżąco.

14. Nie rezygnujemy z narzędzi wprowadzonych w okresie zdalnego nauczania, wszyscy uczniowie mają darmowy dostęp do pakietu Office 365; w bieżącej pracy i w razie konieczności powrotu do pracy na odległość nauczyciele wykorzystywać będą aplikację Teams.

15. W trosce o zachowanie wymogów bezpieczeństwa zaleca się noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej szkoły.

16. W razie pojawienia się nowych wytycznych otrzymają Państwo natychmiast informację za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Szanowni Państwo - proszę o zachowanie spokoju; wspólnym, zdyscyplinowanym działaniem zdołamy konstruktywnie rozwiązać każdy problem. 

Drodzy Uczniowie - przed Wami nowy rok szkolny, wielkie wyzwania i niesamowite przygody, cieszcie się nauką, wykorzystajcie każdy dzień, troski pozostawcie nam, dorosłym! Powodzenia!

Wojciech Szulc

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl