Rozmiar czcionki
Kontrast
Komunikaty Dyrektora

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

Szanowni Rodzice, 

Drodzy Uczniowie, 

Rozpoczynając nowy rok szkolny, chciałbym zapewnić, że niezmiennie dokładamy wszelkich starań, by pobyt w szkole była dla wszystkich bezpieczny, a warunki nauki i pracy spokojne i w miarę możliwości jak najbardziej komfortowe. W związku z wciąż panującą sytuacją w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie nadal obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stanowiące załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły nr 1/2020/2021 z dnia 1 września 2020 r. Procedury znajdują się w zakładce POBIERZ – ORGANIZACJA ROKU 2021/2022 – RODZICE.Jesteśmy przygotowani pod kątem higieny i bieżącej dezynfekcji, wzorem minionego roku zmodyfikowany został grafik dyżurów pracowników obsługi w celu zagwarantowania stałego monitorowania czystości placówki podczas pobytu dzieci w szkole. Jednak tylko jeśli wszyscy podejdziemy odpowiedzialnie do wprowadzonych zasad, uda nam się zagwarantować dzieciom, by mogły cieszyć się nauką i skupić się na tym, co ważne zamiast na widmie potencjalnych zagrożeń.

Poniżej kilka najważniejszych informacji:

1. Wszystkich nas bezwzględnie obowiązują wytyczne MEiN, MZ i GIS w zakresie zachowania środków bezpieczeństwa, higieny i dystansu społecznego.

2. Pobyt w szkole osób trzecich ograniczamy do niezbędnego minimum; osoby przyprowadzające/odbierające uczniów pozostają w przedsionku przy portierni.

3. Z uwagi na fakt, iż wyprawka uczniów edukacji wczesnoszkolnej jest dość obszerna, proszę, by zamiast uczniów, dostarczyli ją wychowawcom klas rodzice podczas pierwszego zebrania (terminy zebrań zostały udostępnione w gablocie przy wejściu głównym oraz w zakładce POBIERZ – ORGANIZACJA ROKU 2021/2022 – RODZICE).

4. Plan lekcji został zmodyfikowany, aby w miarę możliwości uczniowie nie musieli zmieniać w ciągu dnia sali, w której prowadzone są zajęcia. Z uwagi na większą ilość oddziałów niż sal lekcyjnych oraz w trosce o efektywność procesu dydaktycznego nie było to możliwe w 100%. Niestety plan lekcji nie jest idealny, co wynika w znacznej mierze ze zmniejszonej ilości sal dydaktycznych w stosunku do ilości oddziałów. Ma to bezpośredni związek z pracami budowalnymi, w celu prowadzenia których musieliśmy czasowo odciąć część budynku w skrzydle południowym, „tracąc” niektóre sale oraz zamieniając jedną z sal dydaktycznych w świetlicę szkolną. Wierzymy, że w drugim półroczu roku szkolnego 2021/2022 sytuacja ulegnie radykalnej poprawie.

5. Dopóki warunki atmosferyczne będą sprzyjające, większość przerw uczniowie spędzać będą na dziedzińcu szkolnym. Dlatego oddziały klas 4- 8 odzież wierzchnią będą w tym okresie przechowywać w salach, w których przebywają, jak to zostało opisane w punkcie 1. „Procedury korzystania z szatni”.

6. Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej na przerwy wychodzić będą rotacyjnie w godzinach ustalanych indywidualnie przez wychowawców w zależności od potrzeb.

7. Ciepłe posiłki będą wydawane w godz. 11:00 – 14:30, przy czym uczniowie edukacji wczesnoszkolnej spożywać będą je w salach lekcyjnych. Posiłki dostarczać będzie do sal wyznaczony pracownik szkoły.

8. Inauguracja roku szkolnego zostanie przeprowadzona w obrębie klas, tj. w formie spotkania z wychowawcą. Wyjątkiem są oddziały klas pierwszych, które spotkają się z dyrekcją w sali gimnastycznej, a następnie przejdą do sal lekcyjnych. Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022:

KLASA WYCHOWAWCA GŁÓWNY SALA GODZINA
1A Magdalena Jankowska 10 8:00 sala gimnastyczna
1B Justyna Nowicka 12
1C Joanna Wołodkiewicz 11
2A Anna Błachowska 7 8:00
2B Barbara Paterka* 6 8:30
2C Daria Firlik 10 8:00
3A Aleksandra Plucińska 11 8:00
3B Patrycja Komsta 7 9:00
3C Joanna Kaliszan 6 9:00
4A Aleksandra Stępka 1 8:00
4B Marcin Mroskowiak 2 8:00
4C Ewa Chudek 16 9:00
5A Dorota Jaskowicz 2 9:00
5B Dagmara Dux 4 9:00
6A Monika Matuszczak-Cierpisz 3 9:00
6B Izabela Zgórska 1 9:00
7A Anna Andrzejewska A2 9:00
7B Zofia Frąckowiak 13 9:00
7C Ewa Bręcz A2 8:00
8A Karolina Liszka 8 9:30
8B Ewa Radolak 3 8:00
8C Cezary Cieślak A1 8:00
8D Rafał Olejniczak 16 8:00

*zastępstwo: Karolina Liszka 

9. Do końca września zawieszony jest wynajem sal; nie będą w tym czasie odbywały się na terenie szkoły żadne zajęcia komercyjne prowadzone przez podmioty zewnętrzne.

10. Nie rezygnujemy z wycieczek, o ile ich organizacja i przebieg odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

11. Proszę o minimalizację pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

12. Nie rezygnujemy z narzędzi wprowadzonych w okresie zdalnego nauczania, wszyscy uczniowie mają darmowy dostęp do pakietu Office 365; w bieżącej pracy i w razie konieczności powrotu do pracy na odległość nauczyciele wykorzystywać będą aplikację Teams.

13. W trosce o zachowanie wymogów bezpieczeństwa zaleca się noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej szkoły.

14. Wchodząc do szkoły i opuszczając budynek, uczniowie korzystają z wejścia głównego (Wejście nr 1). Proszę mieć na uwadze, że tuż obok odbywają się prace budowlane i należy zachować szczególną ostrożność.

15. W razie pojawienia się nowych wytycznych otrzymają Państwo natychmiast informację za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Szanowni Państwo - proszę o zachowanie spokoju; wspólnym, zdyscyplinowanym działaniem zdołamy konstruktywnie rozwiązać każdy problem. Ten rok szkolny rozpoczynamy w utrudnionych warunkach, dlatego proszę o zrozumienie, zaufanie i współpracę. Jestem przekonany, że już za kilka miesięcy warunki pracy i nauki ulegną znaczącej poprawie.

Drodzy Uczniowie - przed Wami nowy rok szkolny, wielkie wyzwania i niesamowite przygody, cieszcie się nauką, wykorzystajcie każdy dzień, troski pozostawcie nam, dorosłym! Powodzenia!

Wojciech Szulc

Na prośbę Wydziału Spraw Obywatelskich zamieszczamy następującą informację: https://wielkopolskiesieliczy.stat.gov.pl/pliki/Telefony%20rachmistrz%C3%B3w%20spisowych%20NSP2021.png

 

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Od 17 maja do 28 maja br. nauka w klasach 4-8 obywać się będzie w trybie hybrydowym, tzn. mieszanym – część klas zdalnie część stacjonarnie wg poniższego harmonogramu.

KLASY 1-3

W przypadku uczniów klas 1-3 od 22 marca br. do 11 kwietnia br. pracujemy wg następujących zasad:

• Lekcje języka angielskiego, wychowania fizycznego (zajęcia na basenie dla klas 3 zostają zawieszone), religii i etyki odbywają się w formie zdalnej w godzinach wynikających z obowiązującego planu lekcji, zostają jednak skrócone do max. 30 minut, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel powinien rozpoczynać spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zostaje usunięta z planu. Wychowawcy klas 1-3 prześlą Państwu tygodniowe rozkłady zajęć.

• Zajęcia prowadzone przez wychowawcę klasy realizowane są w formie zdalnej (z wykorzystaniem MS Teams), ich łączny czas trwania w ciągu dnia nie powinien przekraczać 90 minut (w przypadku ucznia), frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Wychowawca planuje zajęcia z uwzględnieniem obowiązującego planu lekcji i możliwości psychofizycznych uczniów. Każdorazowo wszystkie lekcje planowane są przez nauczyciela w kalendarzu (na cały tydzień) i to nauczyciel rozpoczyna spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zostaje usunięta z planu.

ZAJĘCIA PPP

Wszystkie zajęcia wynikające z opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kreatywność, których realizacja jest możliwa z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, są prowadzone na takich samych zasadach, jak zajęcia lekcyjne wg dotychczasowego harmonogramu.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Zajęcia prowadzone indywidualnie w domu dziecka (na podstawie opinii PPP) są realizowane wg dotychczasowych zasad (do 15 kwietnia br.)

ŚWIETLICA

Zgodnie z treścią rozporządzenia: „W okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1a ust. 1 pkt 1 i § 2b ust. 1 pkt 2, szkoła podstawowa […] jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej […]. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.” W związku z powyższym dla dzieci rodziców, którzy wykonują działalność leczniczą oraz osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będzie dostępna opieka świetlicowa w godz. 6:30 – 16:30. W razie występowania takiego przypadku proszę o przesłanie wniosku o objęcie dziecka opieką świetlicową na adres sekretariat@spoko.edu.pl z zaznaczeniem dni oraz godzin, w których dziecko przebywać będzie pod opieką szkoły. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa wystarczy przesłać wniosek w formie skanu, a w przypadku braku takiej możliwości będziemy respektować również formę mailową.

KLASY 4-8

W przypadku uczniów klas 4-8 nic się nie zmienia, funkcjonujemy zgodnie z obowiązującymi zasadami: Wszystkie zajęcia dydaktyczne w klasach 4-8 odbywają się od dnia 26 października br. w formie zdalnej, w terminach zgodnych z obowiązującym planem lekcji, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel powinien rozpoczynać spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zostaje usunięta z planu. Nauczanie zdalne nie jest tożsame z tradycyjną formą stacjonarną, dlatego w trosce o zdrowie uczniów kontakt z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość nie powinien obejmować pełnej jednostki lekcyjnej. Nauczyciele planują zajęcia w taki sposób, by uczniowie nie musieli spędzać zbyt wiele czasu przed ekranem monitora, jednocześnie jednak by mieli możliwość realizacji podstawy programowej przy maksymalnym wsparciu ze strony nauczyciela. Rekomenduję, by pojedyncza jednostka lekcyjna nie przekraczała 30 minut pracy zdalnej przy komputerze (w przypadku ucznia). Pozostały czas można przeznaczyć na wydłużenie przerwy międzylekcyjnej, samodzielną pracę uczniów, indywidualny zdalny kontakt z uczniem zgłaszającym taką potrzebę lub gdy nauczyciel sam stwierdzi, że zachodzi taka konieczność.

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

W obecnej sytuacji zalecam kontakt zdalny indywidualnie z nauczycielem, jednak w razie potrzeby istnieje możliwość spotkania na terenie szkoły. W sprawie konsultacji z nauczycielami przedmiotów proszę kontaktować się bezpośrednio z konkretnymi nauczycielami w celu uzgodnienia terminu i formy.

BIBLIOTEKA

Możliwośc wypożyczania (i oddawania :-)) książek możliwa jest nadal na dotychczasowych zasadach.

 

Wszystkim Państwu, zarówno Nauczycielom, jak i Rodzicom dziękuję za zrozumienie trudnej sytuacji i podejmowane starania, by uczniowie czuli się bezpiecznie, mogli kontynuować naukę w jak najbardziej sprzyjających warunkach. Jednocześnie apeluję o bezwzględne przestrzeganie przyjętych w szkole rozwiązań, zasad bezpieczeństwa i litery prawa oświatowego.

Drodzy Uczniowie – wiemy, że jest Wam trudno, ciężko i jesteście zmęczeni tą sytuacją. Pedagog i psycholog szkolny (pani Daniela Jasińska i pani Stefania Giełżyńska) są niezmiennie do Waszej dyspozycji – preferowany kontakt w pierwszej kolejności: zdalny (przez Teams), jednak w razie potrzeby spotkanie w szkole będzie również możliwe. Pamiętajcie, że to nie oceny są w życiu najważniejsze! Jeśli osobiście mogę Was jakoś wesprzeć, nie wahajcie się i śmiało piszcie.

Trzymamy za Was kciuki!

Wojciech Szulc

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną kontynuacja wizyt dzieci w Katedrze i Klinice Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ulicy Bukowskiej 70, w ramach ćwiczeń klinicznych studentów stomatologii, zostaje przesunięta na późniejszy termin.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w trakcie zajęKrótkie spotkania rozpoczną się pogadanką dla całej grupy na temat zasad prawidłowego żywienia oraz utrzymywania higieny jamy ustnej. W dalszej części zapraszamy dzieci do aktywnego zadawania pytań. Zespół studentów ze Studenckiego Koła Naukć odbywających się w godz. 8.00 -11.00, organizujemy edukacyjne spotkania online z zakresu profilaktyki chorób jamy ustnej.owego przy Klinice Stomatologii Dziecięcej przygotował krótką ankietę dla dzieci w wieku 7-10 lat, która pomoże nam określić zagrożenia zdrowotne w obecnym czasie pandemii (LINK).

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc w jej wypełnieniu.

Kierownik Kliniki Stomatologii Dziecięcej

dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego

dr n. med. Natalia Torlińska-Walkowiak

 

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl