Komunikaty Dyrektora

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Od 17 maja do 28 maja br. nauka w klasach 4-8 obywać się będzie w trybie hybrydowym, tzn. mieszanym – część klas zdalnie część stacjonarnie wg poniższego harmonogramu.

KLASY 1-3

W przypadku uczniów klas 1-3 od 22 marca br. do 11 kwietnia br. pracujemy wg następujących zasad:

• Lekcje języka angielskiego, wychowania fizycznego (zajęcia na basenie dla klas 3 zostają zawieszone), religii i etyki odbywają się w formie zdalnej w godzinach wynikających z obowiązującego planu lekcji, zostają jednak skrócone do max. 30 minut, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel powinien rozpoczynać spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zostaje usunięta z planu. Wychowawcy klas 1-3 prześlą Państwu tygodniowe rozkłady zajęć.

• Zajęcia prowadzone przez wychowawcę klasy realizowane są w formie zdalnej (z wykorzystaniem MS Teams), ich łączny czas trwania w ciągu dnia nie powinien przekraczać 90 minut (w przypadku ucznia), frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Wychowawca planuje zajęcia z uwzględnieniem obowiązującego planu lekcji i możliwości psychofizycznych uczniów. Każdorazowo wszystkie lekcje planowane są przez nauczyciela w kalendarzu (na cały tydzień) i to nauczyciel rozpoczyna spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zostaje usunięta z planu.

ZAJĘCIA PPP

Wszystkie zajęcia wynikające z opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające kreatywność, których realizacja jest możliwa z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, są prowadzone na takich samych zasadach, jak zajęcia lekcyjne wg dotychczasowego harmonogramu.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Zajęcia prowadzone indywidualnie w domu dziecka (na podstawie opinii PPP) są realizowane wg dotychczasowych zasad (do 15 kwietnia br.)

ŚWIETLICA

Zgodnie z treścią rozporządzenia: „W okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1a ust. 1 pkt 1 i § 2b ust. 1 pkt 2, szkoła podstawowa […] jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej […]. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.” W związku z powyższym dla dzieci rodziców, którzy wykonują działalność leczniczą oraz osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będzie dostępna opieka świetlicowa w godz. 6:30 – 16:30. W razie występowania takiego przypadku proszę o przesłanie wniosku o objęcie dziecka opieką świetlicową na adres sekretariat@spoko.edu.pl z zaznaczeniem dni oraz godzin, w których dziecko przebywać będzie pod opieką szkoły. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa wystarczy przesłać wniosek w formie skanu, a w przypadku braku takiej możliwości będziemy respektować również formę mailową.

KLASY 4-8

W przypadku uczniów klas 4-8 nic się nie zmienia, funkcjonujemy zgodnie z obowiązującymi zasadami: Wszystkie zajęcia dydaktyczne w klasach 4-8 odbywają się od dnia 26 października br. w formie zdalnej, w terminach zgodnych z obowiązującym planem lekcji, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel powinien rozpoczynać spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zostaje usunięta z planu. Nauczanie zdalne nie jest tożsame z tradycyjną formą stacjonarną, dlatego w trosce o zdrowie uczniów kontakt z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość nie powinien obejmować pełnej jednostki lekcyjnej. Nauczyciele planują zajęcia w taki sposób, by uczniowie nie musieli spędzać zbyt wiele czasu przed ekranem monitora, jednocześnie jednak by mieli możliwość realizacji podstawy programowej przy maksymalnym wsparciu ze strony nauczyciela. Rekomenduję, by pojedyncza jednostka lekcyjna nie przekraczała 30 minut pracy zdalnej przy komputerze (w przypadku ucznia). Pozostały czas można przeznaczyć na wydłużenie przerwy międzylekcyjnej, samodzielną pracę uczniów, indywidualny zdalny kontakt z uczniem zgłaszającym taką potrzebę lub gdy nauczyciel sam stwierdzi, że zachodzi taka konieczność.

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

W obecnej sytuacji zalecam kontakt zdalny indywidualnie z nauczycielem, jednak w razie potrzeby istnieje możliwość spotkania na terenie szkoły. W sprawie konsultacji z nauczycielami przedmiotów proszę kontaktować się bezpośrednio z konkretnymi nauczycielami w celu uzgodnienia terminu i formy.

BIBLIOTEKA

Możliwośc wypożyczania (i oddawania :-)) książek możliwa jest nadal na dotychczasowych zasadach.

 

Wszystkim Państwu, zarówno Nauczycielom, jak i Rodzicom dziękuję za zrozumienie trudnej sytuacji i podejmowane starania, by uczniowie czuli się bezpiecznie, mogli kontynuować naukę w jak najbardziej sprzyjających warunkach. Jednocześnie apeluję o bezwzględne przestrzeganie przyjętych w szkole rozwiązań, zasad bezpieczeństwa i litery prawa oświatowego.

Drodzy Uczniowie – wiemy, że jest Wam trudno, ciężko i jesteście zmęczeni tą sytuacją. Pedagog i psycholog szkolny (pani Daniela Jasińska i pani Stefania Giełżyńska) są niezmiennie do Waszej dyspozycji – preferowany kontakt w pierwszej kolejności: zdalny (przez Teams), jednak w razie potrzeby spotkanie w szkole będzie również możliwe. Pamiętajcie, że to nie oceny są w życiu najważniejsze! Jeśli osobiście mogę Was jakoś wesprzeć, nie wahajcie się i śmiało piszcie.

Trzymamy za Was kciuki!

Wojciech Szulc

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną kontynuacja wizyt dzieci w Katedrze i Klinice Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ulicy Bukowskiej 70, w ramach ćwiczeń klinicznych studentów stomatologii, zostaje przesunięta na późniejszy termin.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w trakcie zajęKrótkie spotkania rozpoczną się pogadanką dla całej grupy na temat zasad prawidłowego żywienia oraz utrzymywania higieny jamy ustnej. W dalszej części zapraszamy dzieci do aktywnego zadawania pytań. Zespół studentów ze Studenckiego Koła Naukć odbywających się w godz. 8.00 -11.00, organizujemy edukacyjne spotkania online z zakresu profilaktyki chorób jamy ustnej.owego przy Klinice Stomatologii Dziecięcej przygotował krótką ankietę dla dzieci w wieku 7-10 lat, która pomoże nam określić zagrożenia zdrowotne w obecnym czasie pandemii (LINK).

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc w jej wypełnieniu.

Kierownik Kliniki Stomatologii Dziecięcej

dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego

dr n. med. Natalia Torlińska-Walkowiak

 

bezpinterNasza szkoła, jak co roku, przystępuje do Dnia Bezpiecznego Internetu. Jako nauczyciele, wychowawcy, poruszamy ten temat cały rok szkolny. Jednak w obecnej rzeczywistości szczególnie należy poszerzać świadomość dzieci i młodzieży, ale również wszystkich osób, które mają pieczę nad młodym pokoleniem.

Dlatego zachęcamy opiekunów, rodziców do przyjrzenia się bliżej tematowi bezpieczeństwa w sieci i budowania relacji między dziećmi. Poniżej zamieszczamy link, pod którym jest dostęp do webinarów, prowadzonych przez specjalistów w danym zakresie, dotyczących między innymi budowania dobrostanu dzieci i młodzieży, cyberprzemocy, sieciowej komunikacji, możliwości i zagrożeń internetu.

 

Cykl szkoleń jest dostępny od początku lutego do 18 marca. Wystarczy się zarejestrować i skorzystać z bezpłatnego dostępu w określonym terminie. Zapraszamy!

 

Link do webinarów: https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html

 

Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice!

W związku z decyzją o powrocie klas edukacji wczesnoszkolnej, chciałbym zapewnić, że niezmiennie dokładamy wszelkich starań, by pobyt w szkole był dla wszystkich bezpieczny, a warunki nauki i pracy spokojne i w miarę możliwości jak najbardziej komfortowe. W związku z panującą sytuacją musieliśmy wdrożyć szereg obostrzeń w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz realizacji wytycznych MEiN, MZ i GIS, o czym informowałem we wcześniejszych komunikatach. W mocy pozostają przyjęte wcześniej procedury bezpieczeństwa dostępne na stronie szkolnej (w zakładce POBIERZ - RODZICE). Dla Państwa wygody zamieściliśmy tam również wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych, o przestrzeganie których apeluję w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich. Jesteśmy przygotowani pod kątem higieny i bieżącej dezynfekcji, zmodyfikowany został grafik dyżurów pracowników obsługi w celu zagwarantowania stałego monitorowania czystości placówki podczas pobytu dzieci w szkole. Jednak tylko jeśli wszyscy podejdziemy odpowiedzialnie do wprowadzonych zasad, uda nam się zagwarantować dzieciom, by mogły cieszyć się nauką i skupić się na tym, co ważne zamiast na widmie potencjalnych zagrożeń.

ORGANIZACJA NAUKI:

Klasy 1- 3

Nauka w klasach edukacji wczesnoszkolnej od 18 stycznia 2021 roku odbywać się będzie w formie stacjonarnej zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nadal nie będą odbywały się zajęcia na basenie (klasy III), zamiast nich uczniowie będą realizowali lekcje wychowania fizycznego na terenie szkoły, przy czym nauczyciele zrezygnują z ćwiczeń i gier kontaktowych, podczas realizacji których nie jest możliwe zachowanie dystansu. Przerwy lekcyjne uczniowie będą spędzać w ramach własnych klas, by uniknąć kontaktu z innymi klasami, ich częstotliwość i czas trwania w zależności od potrzeb będą modyfikowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Wycieczki i wyjścia grupowe do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą uniemożliwiającą zachowanie dystansu są zawieszone do odwołania. Wszystkie zajęcia dodatkowe wynikające z opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku uczniów klas I – III odbywać się będą na terenie szkoły wg harmonogramu ustalonego indywidualne z odpowiednimi uczniami/rodzicami. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym wg zasad obowiązujących od 9 listopada 2020 r. Po skończonych lekcjach uczniowie będą wypuszczani ze szkoły osobnymi wyjściami zgodnie z załączonym planem (POBIERZ – z uwagi na bezpieczeństwo uczniów hasło do pliku zostanie przesłane Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego). Pozwoli nam to uniknąć nadmiernych zgromadzeń osób odbierających dzieci w jednym miejscu. Plan nie obejmuje uczniów, którzy muszą pozostać w świetlicy szkolnej - w takiej sytuacji rodzic/prawny opiekun zgłasza się po dziecko przy wejściu nr 1. Obiady proszę zamawiać zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, będą dostarczane uczniom do sal przez pracowników obsługi. Biblioteka dostępna będzie dla uczniów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00. Świetlica szkolna funkcjonować będzie w godzinach 6:30 – 16:30, z uwagi jednak na fakt, iż jest to miejsce styczności uczniów z różnych klas, bardzo proszę o rozważenie zasadności przebywania dzieci w świetlicy.

Klasy 4 – 8

Realizujemy przyjęte wcześniej rozwiązania, tj.: Wszystkie zajęcia dydaktyczne w klasach 4-8 odbywają się od dnia 26 października br. w formie zdalnej, w terminach zgodnych z obowiązującym planem lekcji, frekwencja jest sprawdzana i odnotowywana w dzienniku elektronicznym, wpis tematu lekcji jest potwierdzeniem odbycia zajęć. Podstawowym kanałem komunikacji na odległość jest aplikacja MS Teams w przypadku uczniów, dziennik elektroniczny w przypadku rodziców. Każdorazowo lekcja planowana jest przez nauczyciela w kalendarzu i to nauczyciel rozpoczyna spotkanie. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zostaje usunięta z planu.

Nauczanie zdalne nie jest tożsame z tradycyjną formą stacjonarną, dlatego w trosce o zdrowie uczniów kontakt z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość nie powinien obejmować pełnej jednostki lekcyjnej. Staramy się dbać o takie planowanie zajęć, by uczniowie nie musieli spędzać zbyt wiele czasu przed ekranem monitora, jednocześnie jednak by mieli możliwość realizacji podstawy programowej przy maksymalnym wsparciu ze strony nauczyciela. Czas pracy uczniów przy komputerze w przypadku jednej jednostki lekcyjnej nie powinien przekraczać 30 minut. Pozostałe 15 minut proponujemy przeznaczyć na wydłużenie przerwy międzylekcyjnej, pracę samodzielną ucznia lub indywidualne konsultacje z nauczycielem, jeśli jest taka potrzeba.

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie, starania, jak również wsparcie. Pracujemy dalej w trudnych dla wszystkich warunkach, wzajemnie borykamy się z wieloma problemami wynikającymi z obecnej sytuacji, dlatego pamiętajcie, że to nie oceny są najważniejsze w życiu, a to, czego się nauczycie i Wasze zdrowie. Pedagog i psycholog szkolny są niezmiennie do Waszej dyspozycji – preferowany kontakt w pierwszej kolejności: zdalny, jednak w razie potrzeby spotkanie w szkole będzie również możliwe. W przypadku potrzeby konsultacji z nauczycielami proszę, byście zwracali się bezpośrednio do konkretnych nauczycieli celem umówienia konsultacji. We wszystkich sprawach dydaktyczno-wychowawczych jesteśmy do Waszej dyspozycji. Trzymamy za Was kciuki!

Wojciech Szulc

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: sekretariat@spoko.edu.pl