Komunikaty bieżące

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

W dniu wczorajszym, tj. 17 października br. odbyło się posiedzenie rady pedagogicznej, na którym wspólnie z reprezentacją rady rodziców i przedstawicielami samorządu uczniowskiego dyskutowaliśmy nad propozycjami uczniów i rodziców dotyczącymi ewaluacji „szkolnego prawa”. Zależy nam na tym, aby wspólnie budować coraz lepszą placówkę, osobiście chciałbym, aby wszystkie podmioty szkoły, tj. uczniowie, nauczyciele i rodzice czuły nie tylko moc sprawczą i współodpowiedzialność, ale przede wszystkim aby praca, nauka i aspekty wychowawczo-opiekuńcze były dla każdego źródłem satysfakcji. Pierwszy ważny krok został wykonany: za sprawą udziału reprezentacji uczniów i rodziców w spotkaniu rady pedagogicznej mogliśmy wymienić się uwagami, spostrzeżeniami i pomysłami w dwóch tematach: oceniania i zadań domowych. Rada pedagogiczna podjęła decyzję o modyfikacji systemu oceniania, w następującym zakresie:

1) Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdej oceny w terminie dwóch tygodni od jej uzyskania.

2) Ocena uzyskana z poprawy ma taką samą wagę, jak ocena poprawiana.

3) W przypadku braku poprawy otrzymanie niższej oceny nie skutkuje wpisaniem jej do dziennika, a zamieszczeniem zapisu „brak poprawy” (skrót „bp”), który jest informacją o podjętej próbie uzyskania wyższej oceny.

4) W przypadku uzyskania z poprawy oceny wyższej zostaje ona wpisana do dziennika, a ocena poprawiana otrzymuje oznaczenie „p” – „poprawiono” (np.: 1p).

5) Wpływ na ocenę półroczną i roczną ma tylko ocena wyższa.

W najbliższych dniach zostanie dokonana nowelizacja statutu w omówionym wyżej zakresie.

W kwestii zadań domowych grono nauczycielskie zdecydowało, że ich częstotliwość oraz zakres materiału należy bardziej dostosować do możliwości uczniów, starać się nie kumulować w ciągu jednego dnia zadań z wielu przedmiotów oraz wszystkie wpisywać do dziennika w zakładce „zadania domowe” (niezależnie od informacji przekazywanej w tej sprawie uczniom). Wielu nauczycieli zadeklarowało również, że już od dłuższego czasu nie zadaje zadań domowych. To już mały krok do przodu :-). Serdecznie dziękuję samorządowi uczniowskiemu i radzie rodziców za przygotowanie wystąpień i zabranie głosu w dyskusji, nauczycielom dziękuję za umiejętność spojrzenia z dystansu i zrozumienie dla uczniowskich potrzeb. Przez wiele lat funkcjonowania szkoły jako gimnazjum wypracowaliśmy sprawny i skuteczny system, pamiętajmy jednak, że szkoła ewoluuje i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za budowę coraz lepszej placówki.

Wojciech Szulc

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: gimko@o2.pl