Komunikaty bieżące

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie!

Przed nami kilka dni w rodzinnym gronie,
a zatem: zdrowia, szczęścia, humoru dobrego

a przy tym wszystkim stołu bogatego.

Mokrego dyngusa, smacznego jajka

i niech te święta będą jak bajka.

Niech ten czas wielkanocny pozwoli Wam oderwać się od codziennej bieganiny, zasiąść przy świątecznym stole i spędzić radosny czas w gronie bliskich.

Szanowni Państwo,

z przeprowadzonego w naszej szkole referendum strajkowego wynika, że 76 % pracowników placówki opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. W związku z powyższym zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem akcji strajkowej planowanej od 8.04.2019 r. w szkole dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki uczniom. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki i zapoznanie się z zamieszczoną niżej informacją dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Szulc

 

INFORMACJA dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika. Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu/szkole, do którego/której uczęszcza dziecko pracownika). O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r., poz. 1368 ze zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

Szanowni Państwo,

W związku z zastrzeżeniami zgłaszanymi przez część Rodziców dotyczącymi posiłków serwowanych przez firmę obecnie dostarczającą obiady w dniach 11 – 29 marca br. w godzinach 12:00 – 14:00 poza stałą ofertą będzie możliwość skorzystania także z usług alternatywnej firmy.

Wybrana przez Radę Rodziców firma:

„Domowy obiadek” Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 57, 61-891 Poznań

1. Zapisy na kolejny tydzień są przyjmowane do piątku w tygodniu poprzedzającym wydawanie posiłków

2. Płatności Rodzice dokonują na konto bankowe: Bank ING S.A.

47 1050 1520 1000 0090 8035 9228

3. Koszt posiłków to: zupa - 2 PLN, danie główne 8 PLN, zestaw 10 PLN

4. Kontakt z opiekunem klienta w celu zamówienia obiadu: pan Borys Baran, tel. 735915169

Menu:

DIETA STANDARD    
Poniedziałek
 11.03.2019
Zupa kapuśniak (1,7,9)
 125kcal
Makaron rurki z kurczakiem i warzywami (1)
 350kcal
Wtorek
 12.03.2019
Zupa rosolnik (1,7,9)
 125kcal
Roladki drobiowe z warzywami, ziemniaki, surówka meksykańska
 380 kcal
Środa
 13.03.2019
Zupa grochowa (1,7,9)
 130 kcal
Pierogi z serem i śmietaną
 400kcal
Czwartek
 14.03.2019
Zupa pomidorowa z ryżem (1,7)
 130 kcal
Gulasz wieprzowy, kasza jęczmienna, buraczki gotowane(1)
 395 kcal
Piątek
 15.03.2019
Zupa barszczyk czerwony z makaronem (1,7,9)
 120kcal
Kotlety rybne z morszczuka, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej (1,3,4)
 365 kcal
     
DIETA BEZGLUTENOWA  - BEZMLECZNA  
Poniedziałek
 11.03.2019
Krem z cukinii (9)
 125kcal
Makaron rurki bezglutenowy z kurczakiem i warzywami
 350kcal
Wtorek
 12.03.2019
Zupa rosolnik z kaszą jaglaną (7,9)
 125kcal
Roladki drobiowe z warzywami, ziemniaki, surówka meksykańska
 380 kcal
Środa
 13.03.2019
Zupa grochowa bezpieczna (7,9)
 130 kcal
Pierogi bezpieczne z serem
 400kcal
Czwartek
 14.03.2019
Zupa pomidorowa z ryżem bezpieczna (7)
 130 kcal
Gulasz wieprzowy w bezpiecznym sosie, kasza gryczana, buraczki gotowane
 395 kcal
Piątek
 15.03.2019
Zupa barszczyk czerwony z makaronem bezglutenowym (7,9)
 120kcal
Kotlety rybne z morszczuka, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej (3,4)
 365 kcal
     
DIETA BEZMLECZNA    
Poniedziałek
 11.03.2019
Krem z cukinii (9)
 125kcal
Makaron rurki z kurczakiem i warzywami
 350kcal
Wtorek
 12.03.2019
Zupa rosolnik (9)
 125kcal
Roladki drobiowe z warzywami, ziemniaki, surówka meksykańska
 380 kcal
Środa
 13.03.2019
Zupa grochowa bezpieczna (9)
 130 kcal
Pierogi bezpieczne z owocem
 400kcal
Czwartek
 14.03.2019
Zupa pomidorowa z ryżem bezpieczna (9)
 130 kcal
Gulasz wieprzowy w bezpiecznym sosie, kasza jęczmienna, buraczki gotowane
 395 kcal
Piątek
 15.03.2019
Zupa barszczyk czerwony z makaronem (9)
 120kcal
Kotlety rybne z morszczuka bezpieczny, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej (3,4)
 365 kcal
     

Nie wykluczamy możliwości „przetestowania” w ten sam sposób kolejnych ofert, aby w efekcie znaleźć w pełni satysfakcjonujące dla całej społeczności szkolnej rozwiązanie. Dziękuję przedstawicielom Rodziców za zaangażowanie i pomoc w rozwoju placówki.

Pozdrawiam,

Wojciech Szulc

Uczniów klas trzecich gimnazjalnych, ósmych i siódmych zapraszamy na warsztaty dla młodzieży: Jak pewność siebie koreluje z sukcesem.

„Co było pierwsze, jajko czy kura – czyli czy sukces daje pewność siebie, czy pewność siebie daje sukces? Jak widzimy siebie, a jak widzą nas inni i czy to ma jakieś znaczenie? Jak być pewnym siebie, ale nie zarozumiałym? Co mi daje pewność siebie? Jak pracować nad sobą, by wzmacniać poczucie własnej wartości? Porażki i pewność siebie…”

Warsztaty poprowadzi pan Wojciech Strózik: menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalista w budowaniu zespołów, ekspert działań operacyjnych i planowania, ale także mówca - uczestnik konferencji tematycznych oraz prelegent. Student Coachingu Menedżerskiego.

Kiedy? W piątek – 26 października br. od godz. 17:30

Gdzie? Aula Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie

 

Zapisy przyjmują wychowawcy klas.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

W dniu wczorajszym, tj. 17 października br. odbyło się posiedzenie rady pedagogicznej, na którym wspólnie z reprezentacją rady rodziców i przedstawicielami samorządu uczniowskiego dyskutowaliśmy nad propozycjami uczniów i rodziców dotyczącymi ewaluacji „szkolnego prawa”. Zależy nam na tym, aby wspólnie budować coraz lepszą placówkę, osobiście chciałbym, aby wszystkie podmioty szkoły, tj. uczniowie, nauczyciele i rodzice czuły nie tylko moc sprawczą i współodpowiedzialność, ale przede wszystkim aby praca, nauka i aspekty wychowawczo-opiekuńcze były dla każdego źródłem satysfakcji. Pierwszy ważny krok został wykonany: za sprawą udziału reprezentacji uczniów i rodziców w spotkaniu rady pedagogicznej mogliśmy wymienić się uwagami, spostrzeżeniami i pomysłami w dwóch tematach: oceniania i zadań domowych. Rada pedagogiczna podjęła decyzję o modyfikacji systemu oceniania, w następującym zakresie:

1) Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdej oceny w terminie dwóch tygodni od jej uzyskania.

2) Ocena uzyskana z poprawy ma taką samą wagę, jak ocena poprawiana.

3) W przypadku braku poprawy otrzymanie niższej oceny nie skutkuje wpisaniem jej do dziennika, a zamieszczeniem zapisu „brak poprawy” (skrót „bp”), który jest informacją o podjętej próbie uzyskania wyższej oceny.

4) W przypadku uzyskania z poprawy oceny wyższej zostaje ona wpisana do dziennika, a ocena poprawiana otrzymuje oznaczenie „p” – „poprawiono” (np.: 1p).

5) Wpływ na ocenę półroczną i roczną ma tylko ocena wyższa.

W najbliższych dniach zostanie dokonana nowelizacja statutu w omówionym wyżej zakresie.

W kwestii zadań domowych grono nauczycielskie zdecydowało, że ich częstotliwość oraz zakres materiału należy bardziej dostosować do możliwości uczniów, starać się nie kumulować w ciągu jednego dnia zadań z wielu przedmiotów oraz wszystkie wpisywać do dziennika w zakładce „zadania domowe” (niezależnie od informacji przekazywanej w tej sprawie uczniom). Wielu nauczycieli zadeklarowało również, że już od dłuższego czasu nie zadaje zadań domowych. To już mały krok do przodu :-). Serdecznie dziękuję samorządowi uczniowskiemu i radzie rodziców za przygotowanie wystąpień i zabranie głosu w dyskusji, nauczycielom dziękuję za umiejętność spojrzenia z dystansu i zrozumienie dla uczniowskich potrzeb. Przez wiele lat funkcjonowania szkoły jako gimnazjum wypracowaliśmy sprawny i skuteczny system, pamiętajmy jednak, że szkoła ewoluuje i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za budowę coraz lepszej placówki.

Wojciech Szulc

Ogłaszamy nabór dla klas 4 i 5 na zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „XD - szyfranci wczoraj i dziś”. Celem zajęć jest nauka sposobów szyfrowania np. szyfru AtBash, szyfru komputerowego. Umiejętność szyfrowania będzie wykorzystana do deszyfrowania wiadomości otrzymywanych z UMiG Swarzędz („Tajna depesza z Ratusza”). Jeżeli nie boisz się wysiłku umysłowego, lubisz matematykę, potrafisz logicznie myśleć i umiesz współpracować, zapraszam do zgłoszenia. W przypadku dużej liczby chętnych, na pierwszych zajęciach zostaną przeprowadzone wstępne eliminacje (test wiedzy z matematyki z uwzględnieniem zadań sprawdzających poziom logicznego myślenia). Termin i godzina zajęć jest uzależniona od planu lekcji uczniów chcących uczęszczać na zajęcia, najprawdopodobniej będą to wczesne godziny poranne (7:00 ) lub późne godziny popołudniowe (np. 17:30). Dokładny termin zostanie ustalony po weryfikacji listy uczestników. Zgłoszenia proszę wysyłać przez dziennik elektroniczny do p. Kamili Sobczak do poniedziałku 15.10.

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: gimko@o2.pl