Rada Rodziców
 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
 • Uchwalamy zmianę dotyczącą zatwierdzania protokołów zebrań RR.
 • Zatwierdzanie odbywać się będzie na bieżąco za zakończenie spotkania.
 1. Wniosek o rozpatrzenie wysokości zwrotu klasom części wpłaconych środków (20%) -

- wnioskujący RR.

 • Wniosek jednogłośnie odrzucono.
 1. Wniosek o zwrot środków za zakupione materiały na Dzień Nauczyciela,

kwota 51,00 zł.

 • Wszyscy obecni na zebraniu głosują „za”.
 1. Zbiórki - wyznaczenie 3 osobowego komitetu do zbiórek na terenie szkoły.
 • Ze względu na niską frekwencję wybór komitetu przełożony został na kolejne zebranie RR.
 1. Wolne głosy i wnioski:

ü  wniosek o zakup piekarnika na potrzeby kółka kulinarnego

 • Przy aktualnym budżecie RR nie jest w stanie pomóc, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców - POSZUKUJEMY DARCZYŃCÓW lub SPONSORÓW.

ü  krytyczny głos na temat cateringu w szkole

 • Wniosek o zaproszenie właściciela firmy na kolejne spotkanie RR.

ü  pytanie o organizację kiermaszu świątecznego

 • Wniosek o zgodę Dyrekcji na organizację kiermaszu świątecznego i rozpoczęcie zbiórki, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę.

ü  wniosek o zamieszczenie regulaminu RR na stronie internetowej szkoły

ü  pytanie o zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu końcowego dla gimnazjalistów i ósmoklasistów

 1. Obecni przedstawiciele klas: 1a, 1b, 2a, 5a, 5b, 5d, 8a

sporządziła

Dominika Wójcik-Skolimowska,

sekretarz RR

1. Zmiana na stanowisku skarbnika RR - wszyscy obecni zagłosowali „za”

2. Omówienie sprawy uruchomienia subkonta dla klas do konta RR i wniosek o zwrot funduszy w wysokości 20% z wpłat poszczególnych klas - sprawa zostanie omówiona na kolejnym spotkaniu w dniu 8.10.2018r. godz. 18.15.

3. Prośba do Dyrektora o stworzenia zakładki Rady Rodziców na stronie internetowej szkoły w miejscu zauważalnym dla rodziców.

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania - wszyscy obecni „za”.

5. Wniosek o dofinansowanie wycieczki do Muzeum Rogala. Wnioskowana kwota wsparcia: 368 zł (23x16 zł) - wszyscy obecni „za”.

6. Wniosek o dofinansowanie konkursów polonistycznych w roku szkolnym 2018/2019. Kwota dofinansowania: 600 zł (4 konkursy).

7. Wniosek o utworzenie Rady Szkoły - wszyscy obecni „za” - stosowny dokument został przekazany na ręce Dyrektora.

8. Wniosek rodziców do Rady Pedagogicznej o odstąpienie od zadawania zadań domowych: - prosimy o zwiększenie udziału pracy z uczniami metodą projektową, - propozycja współtworzenie przez uczniów pomysłów na zadania domowe, - prośba o wpisywanie zadań domowych do dziennika przez wszystkich nauczycieli, - propozycja przetestowania (pilotaż) na jeden semestr, z wyłączeniem klas, które mają przed sobą egzaminy.

9. Wniosek do Dyrekcji i Rady Rodziców o zmianę systemu oceniania w zakresie ocen z poprawy. Wnioskujemy o to, by uczeń miał prawo poprawić każdą ocenę, nawet z odpowiedzi ustnej, wpisywana byłaby tylko lepsza ocena z poprawy - z korzyścią dla ucznia. Wnioskujemy o możliwość jednorazowej poprawy poszczególnych ocen w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nasz wniosek nie dotyczy oceny niedostatecznej, której poprawa jest obowiązkowa zgodnie z obowiązującymi zasadami w naszej szkole.

10. Omówienie możliwości przeprowadzania zbiórek pieniężnych w szkole.

11. Prosimy Dyrektora o przekazanie nam i uczniom informacji na temat kół zainteresowań, które mają funkcjonować w bieżącym roku szkolnym.

12. Wolne głosy i wnioski:

• koordynator d.s. konkursów powinien współpracować z RR - uwagi: brak informacji z odpowiednim wyprzedzeniem, brak konkretnego i możliwie szybkiego terminu rozstrzygnięcia, brak jasnych zasad finansowania konkursów z budżetu RR - należy ustalić jakie dofinansowania i egzekwować właściwe rozliczenie (1 tydz.);

• ustalenie nagrody od RR dla prymusów (średnia 6.0 i wzorowe zachowanie);

• wniosek o wspólne omówienie budżetu szkoły z Dyrekcją, by lepiej dysponować funduszem RR.

 

Na zebraniu obecni byli przedstawiciele klas: 1a, 3g, 3b, 4c, 5a, 5c, 5b,7a, 8a

sporządziła: Dominika Wójcik-Skolimowska, sekretarz RR

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie przyjmuje dobrowolne wpłaty na konto:

05 1020 4027 0000 1702 1430 1677

PKO Bank Polski Oddział 1 w Swarzędzu

Proponowana składka to 50 zł, ale wysokość wpłaty jest uzależniona wyłącznie od Państwa woli. Prosimy o wpłaty od całych klas, jeśli jednak ktokolwiek pragnie zrobić to we własnym zakresie, to prosimy o uwzględnienie w tytule przelewu informacji, której klasy dotyczy składka, np. składka na RR 8a

 Wszystkie Państwa wpłaty są każdego roku sumowane.

 Budżet RR nie jest tajny, rozliczamy się z każdej złotówki, która zasila konto RR.

 Zebrane pieniądze wydawane są zgodnie z potrzebami, które zgłaszane są do RR.

 Każdy wniosek poddawany jest głosowaniu przez przedstawicieli klas podczas zebrań RR.

 Finansujemy rzeczywiste potrzeby uczniów i szkoły.

 Nie musicie nam wierzyć na słowo - przedstawiamy rozliczenie roku szkolnego 2017/2018 i preliminarz na 2018/2019.

Bez Państwa wpłat nie mamy budżetu, który wspiera naszą społeczność. To ile możemy pomóc, zależy od Was!

 

• Informacje o działalności RR znajdują się na szkolnej stronie internetowej, zapraszamy również do kontaktu poprzez FB znajdziecie nas jako: Rada Rodziców SP 1 w Zalasewie im. Mikołaja Kopernika

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: gimko@o2.pl