Rada Rodziców

1. Spotkanie z właścicielem firmy Cateringowej Dobra Kuchnia i dyrektorem SP1:

• rozmowa o menu i prośba o uzupełnienie informacjami dotyczącymi alergenów, właściciel firmy Dobra Kuchnia deklaruje, że żywi dzieci bezglutenowe i wymagające specjalnych diet (należy zgłosić taką potrzebę bezpośrednio u właściciela firmy - telefon znajduje się na stronie szkolnej, mail: piotr@smacznakuchnia.com.pl);

• zastrzeżenia rodziców co do zgodności menu z przepisami dotyczącymi żywienia dzieci w wieku szkolnym i braku urozmaicenia - odpowiedź właściciela firmy dotycząca kaloryczności: menu dopasowane do przepisów Sanepidu;

• dyskusja;

• potwierdzenie, że został wycofany glutaminian sodu z przypraw;

• rodzice zarzucają brak dostosowania spisu alergenów do poszczególnych dań - prośba o dostosowanie do potrzeb rodziców, gość się zgodził;

• rozmowa o poszczególnych daniach, np. fasolce po bretońsku, surówkach, prośby dotyczący zmiany poszczególnych dań - ograniczenie tłuszczu, brak sosu chrzanowego, urozmaicenie dań, by nie podawać tylko ryżu i ziemniaków, prośba o przywrócenie naleśników;

• RR daje właścicielowi firmy czas do końca pierwszego semestru na wypełnienie ustaleń z dzisiejszego spotkania;

• prośba do dyrektora o przedstawienie szczegółów umowy z firmą - do kiedy jest podpisana, jakie są warunki wypowiedzenia umowy.

2. Wniosek o dofinansowanie zakupu produktów i przyborów kuchennych na kółko kulinarne dla klas V. Wnioskujący: Ewa Bręcz, Joanna Kaliszan.

• RR jest za dofinansowaniem, prosimy o szczegółowy spis potrzebny do przygotowania kosztorysu, szukamy sponsora na kuchenkę i piekarnik do pracowni.

3. Wniosek o dofinansowanie zakupu materiałów, pomocy, nagród dla uczniów z okazji Pasowania Na Czytelnika odbędzie się u nas w szkole 21.11.2018r. Wnioskujący: Joanna Kaliszan, Ewa Bręcz, Monika Matuszczak - Cierpisz

• ponieważ wniosek został późno dostarczony prosimy o informację, jak sprawa została rozwiązana, czy istnieje możliwość rozliczenie poniesionych kosztów.

4. Wniosek o dofinansowanie organizacji dyskoteki szkolnej - przegłosowane na grupie - formalne zatwierdzenie Wnioskujący: Samorząd Szkolny. Kwota: 500 zł

• wszyscy obecni „za” - 6 osób

5. Wniosek o dofinansowanie zakupu nagród w konkursie kształtującym poczucie świadomości narodowej Wnioskujący: Maja Wrzesińska Hernes. Kwota: 150 zł

• ponieważ wniosek został późno dostarczony prosimy o informację, jak sprawa została rozwiązana, czy istnieje możliwość rozliczenie poniesionych kosztów.

6. Wniosek o dofinansowanie zawodów sportowych Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz w piłce ręcznej. Wnioskujący: Aleksandra Stępka. Kwota: 250 zł

• wszyscy obecni „za” pod warunkiem, że mamy możliwość przeznaczyć taką kwotę na wsparcie - weryfikacja konta w dniu jutrzejszym, potwierdzenie poprzez grupę.

7. Wniosek o dofinansowanie wycieczek dla klas Ia i IIb w trakcie egzaminów gimnazjalnych i ośmioklasisty. Wnioskujący: Eliza Krauze i Beata Adamska. Kwota: 600 zł

• pytanie do dyrektora o plany związane z obligatoryjną nieobecnością w szkole klas I-III podczas egzaminów;

• prośba do wychowawców klas o sprecyzowanie potrzeb

• po uzupełnieniu informacji prośba zostanie ponownie rozpatrzona.

8. Wniosek o dofinansowanie zakupu czekoladowych Mikołajów na Mikołajki - przegłosowane na grupie - formalne zatwierdzenie.

• wszyscy obecni „za” - 6 osób

9. Wolne głosy i wnioski:

- co z kiermaszem;

- ustalenie grupy do zbiórek pieniężnych;

- ponowna prośba o przesyłanie wniosków i protokołów zebrań do wiadomości klas;

- wniosek o ponowne rozpatrzenie możliwości zwrotów części wpłat do klas.

10. Obecni przedstawiciele klas: 1a, 1b - 2 osoby, 4c, 8a, 3g.

sporządziła Dominika Wójcik-Skolimowska, sekretarz RR

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
 • Uchwalamy zmianę dotyczącą zatwierdzania protokołów zebrań RR.
 • Zatwierdzanie odbywać się będzie na bieżąco za zakończenie spotkania.
 1. Wniosek o rozpatrzenie wysokości zwrotu klasom części wpłaconych środków (20%) -

- wnioskujący RR.

 • Wniosek jednogłośnie odrzucono.
 1. Wniosek o zwrot środków za zakupione materiały na Dzień Nauczyciela,

kwota 51,00 zł.

 • Wszyscy obecni na zebraniu głosują „za”.
 1. Zbiórki - wyznaczenie 3 osobowego komitetu do zbiórek na terenie szkoły.
 • Ze względu na niską frekwencję wybór komitetu przełożony został na kolejne zebranie RR.
 1. Wolne głosy i wnioski:

ü  wniosek o zakup piekarnika na potrzeby kółka kulinarnego

 • Przy aktualnym budżecie RR nie jest w stanie pomóc, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców - POSZUKUJEMY DARCZYŃCÓW lub SPONSORÓW.

ü  krytyczny głos na temat cateringu w szkole

 • Wniosek o zaproszenie właściciela firmy na kolejne spotkanie RR.

ü  pytanie o organizację kiermaszu świątecznego

 • Wniosek o zgodę Dyrekcji na organizację kiermaszu świątecznego i rozpoczęcie zbiórki, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę.

ü  wniosek o zamieszczenie regulaminu RR na stronie internetowej szkoły

ü  pytanie o zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu końcowego dla gimnazjalistów i ósmoklasistów

 1. Obecni przedstawiciele klas: 1a, 1b, 2a, 5a, 5b, 5d, 8a

sporządziła

Dominika Wójcik-Skolimowska,

sekretarz RR

1. Zmiana na stanowisku skarbnika RR - wszyscy obecni zagłosowali „za”

2. Omówienie sprawy uruchomienia subkonta dla klas do konta RR i wniosek o zwrot funduszy w wysokości 20% z wpłat poszczególnych klas - sprawa zostanie omówiona na kolejnym spotkaniu w dniu 8.10.2018r. godz. 18.15.

3. Prośba do Dyrektora o stworzenia zakładki Rady Rodziców na stronie internetowej szkoły w miejscu zauważalnym dla rodziców.

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania - wszyscy obecni „za”.

5. Wniosek o dofinansowanie wycieczki do Muzeum Rogala. Wnioskowana kwota wsparcia: 368 zł (23x16 zł) - wszyscy obecni „za”.

6. Wniosek o dofinansowanie konkursów polonistycznych w roku szkolnym 2018/2019. Kwota dofinansowania: 600 zł (4 konkursy).

7. Wniosek o utworzenie Rady Szkoły - wszyscy obecni „za” - stosowny dokument został przekazany na ręce Dyrektora.

8. Wniosek rodziców do Rady Pedagogicznej o odstąpienie od zadawania zadań domowych: - prosimy o zwiększenie udziału pracy z uczniami metodą projektową, - propozycja współtworzenie przez uczniów pomysłów na zadania domowe, - prośba o wpisywanie zadań domowych do dziennika przez wszystkich nauczycieli, - propozycja przetestowania (pilotaż) na jeden semestr, z wyłączeniem klas, które mają przed sobą egzaminy.

9. Wniosek do Dyrekcji i Rady Rodziców o zmianę systemu oceniania w zakresie ocen z poprawy. Wnioskujemy o to, by uczeń miał prawo poprawić każdą ocenę, nawet z odpowiedzi ustnej, wpisywana byłaby tylko lepsza ocena z poprawy - z korzyścią dla ucznia. Wnioskujemy o możliwość jednorazowej poprawy poszczególnych ocen w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nasz wniosek nie dotyczy oceny niedostatecznej, której poprawa jest obowiązkowa zgodnie z obowiązującymi zasadami w naszej szkole.

10. Omówienie możliwości przeprowadzania zbiórek pieniężnych w szkole.

11. Prosimy Dyrektora o przekazanie nam i uczniom informacji na temat kół zainteresowań, które mają funkcjonować w bieżącym roku szkolnym.

12. Wolne głosy i wnioski:

• koordynator d.s. konkursów powinien współpracować z RR - uwagi: brak informacji z odpowiednim wyprzedzeniem, brak konkretnego i możliwie szybkiego terminu rozstrzygnięcia, brak jasnych zasad finansowania konkursów z budżetu RR - należy ustalić jakie dofinansowania i egzekwować właściwe rozliczenie (1 tydz.);

• ustalenie nagrody od RR dla prymusów (średnia 6.0 i wzorowe zachowanie);

• wniosek o wspólne omówienie budżetu szkoły z Dyrekcją, by lepiej dysponować funduszem RR.

 

Na zebraniu obecni byli przedstawiciele klas: 1a, 3g, 3b, 4c, 5a, 5c, 5b,7a, 8a

sporządziła: Dominika Wójcik-Skolimowska, sekretarz RR

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie przyjmuje dobrowolne wpłaty na konto:

05 1020 4027 0000 1702 1430 1677

PKO Bank Polski Oddział 1 w Swarzędzu

Proponowana składka to 50 zł, ale wysokość wpłaty jest uzależniona wyłącznie od Państwa woli. Prosimy o wpłaty od całych klas, jeśli jednak ktokolwiek pragnie zrobić to we własnym zakresie, to prosimy o uwzględnienie w tytule przelewu informacji, której klasy dotyczy składka, np. składka na RR 8a

 Wszystkie Państwa wpłaty są każdego roku sumowane.

 Budżet RR nie jest tajny, rozliczamy się z każdej złotówki, która zasila konto RR.

 Zebrane pieniądze wydawane są zgodnie z potrzebami, które zgłaszane są do RR.

 Każdy wniosek poddawany jest głosowaniu przez przedstawicieli klas podczas zebrań RR.

 Finansujemy rzeczywiste potrzeby uczniów i szkoły.

 Nie musicie nam wierzyć na słowo - przedstawiamy rozliczenie roku szkolnego 2017/2018 i preliminarz na 2018/2019.

Bez Państwa wpłat nie mamy budżetu, który wspiera naszą społeczność. To ile możemy pomóc, zależy od Was!

 

• Informacje o działalności RR znajdują się na szkolnej stronie internetowej, zapraszamy również do kontaktu poprzez FB znajdziecie nas jako: Rada Rodziców SP 1 w Zalasewie im. Mikołaja Kopernika

W zakładce POBIERZ znajdziesz dokumenty, wzory pism, informacje, kalendarz i inne... Zobacz!

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, 62-020 Zalasewo
telefon: +48-61-817-54-50
email: gimko@o2.pl